Góc Nhìn

Có thể hiểu Production House là công ty quảng cáo, doanh nghiệp chuyên về hoạt động sản xuất quảng cáo. Họ là những công ty chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo cho khách hàng. Production House còn đóng vai trò